beleidsplan

Algemeen 

De vereniging handelt zonder last of ruggespraak van overheden, politieke partijen, religieuze richtingen en andere maatschappelijke organisaties. Het Fonds Nut Voorschoten is een moderne vermogensinstelling wat blijkt uit: 

· Een open en transparant beleid. 

· Statuten die voldoen aan de richtlijnen van de landelijke organisatie. 

· Een jaarverslag inclusief jaarrekening wordt gepubliceerd. 

 

Doelstelling 

De vereniging heeft tot doel initiatieven te ondersteunen op maatschappelijk en cultureel gebied, die daarna een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan. Een ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van een schenking, voorschot, lening of garantstelling.

 

Doelgroep 

In eerste instantie wordt de doelgroep bediend, die aansluit bij bovenstaande doelstelling en die een entiteit bezit in het Voorschotense. 

 

Communicatie 

De vereniging stelt zich ten doel op zorgvuldige wijze in de publiciteit te blijven om zo veel mogelijk potentiële aanvragers voor subsidie te bereiken. Jaarlijks wordt een jaarverslag en jaarrekening gepubliceerd. Subsidieontvangers vermelden waar mogelijk de naam van de vereniging bij hun project. 

 De vereniging heeft een website  www.nutvoorschoten.nl  waar onder meer informatie over de vereniging, de doelstelling, gesubsidieerde initiatieven en de werkwijze te vinden is.

Beleid 

De financiële ondersteuning richt zich zowel op nieuwe projecten met een structureel karakter als op bestaande activiteiten die een doorstart moeten maken. Daar de gelden indertijd door de Voorschotense bevolking bijeen zijn gebracht, moet de bevolking van Voorschoten van deze projecten kunnen profiteren. Dat betekent dat ze op Voorschoten betrekking moeten hebben, of dat Voorschoten er een centrale rol in speelt.

Leden van het bestuur kunnen voorafgaand aan een aanvraag worden gevraagd om advies.

 

Organisatie

De werkzaamheden van het Nut Voorschoten worden verricht door het bestuur, dat de vereniging ook in en buiten rechte vertegenwoordigd. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Kosten die bestuursleden maken bij de uitoefening van hun taken worden op basis van ingeleverde bonnen of facturen vergoed. Er is geen personeel in dienst en van externe adviseurs wordt niet tegen betaling gebruik gemaakt dan na een expliciet besluit van het bestuur daartoe. Het beleid is om zo min mogelijk kosten te maken aan externe adviseurs en de kosten van de eigen werkzaamheden eveneens zo veel mogelijk te beperken. Het Nut Voorschoten verkrijgt geen inkomsten verkrijgen anders dan rente-inkomsten. 

 

Verantwoording

Verantwoording voor het gevoerde beleid wordt afgelegd aan de ALV. Ten aanzien van de verantwoording en controle van het gevoerde financieel beheer wordt jaarlijks een kascommissie door het bestuur benoemd waarin ten minste één lid zitting heeft die niet of slechts zijdelings in de feitelijke uitvoering van het financieel beheer is betrokken geweest in het desbetreffende boekjaar. Dat kan een bestuurslid van de vereniging zijn.

 

Voorwaarden voor bijdrage 

Onze voorwaarden kennen eisen en wensen. Indien niet aan een van de eisen wordt voldaan valt een aanvraag af.  De mate waarin een aanvraag aansluit bij de wensen, kan (positieve) invloed hebben op de hoogte van de bijdrage of in twijfelgevallen het toch toekennen van een bijdrage. 

Eisen

Het Bestuur behoudt zich het recht voor om bij de beoordeling van een aanvraag af te wijken van een of meer van de bovenstaande criteria. 

Wensen

Er wordt voorkeur gegeven aan initiatieven :

Zie voor nadere criteria aanvraag voorwaarden.