voorwaarden

Onze voorwaarden kennen eisen en wensen. Indien niet aan een van de eisen wordt voldaan valt een aanvraag af. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen en in het belang van de doelstellingen, hiervan af te wijken.

De mate waarin een aanvraag aansluit bij de wensen, kan (positieve) invloed hebben op de hoogte van de bijdrage of in twijfelgevallen het toch toekennen van een bijdrage.

EISEN

1. Het voorstel voorziet in een sociaal maatschappelijke behoefte of geeft een impuls aan het culturele leven van Voorschoten

Het Nut van Voorschoten is een vereniging die als doel heeft initiatieven te ondersteunen op maatschappelijk en cultureel gebied. Het plan moet een sociaal-maatschappelijke behoefte vervullen, of een impuls geven aan het culturele leven in Voorschoten. Het Nut kan schenkingen, leningen of garantstellingen geven voor plannen met een structureel karakter. Het is niet de bedoeling om incidentele of individueel gerichte activiteiten te financieren.

2. Voorschoten en Voorschotenaren staan centraal

Omdat Voorschotenaren de gelden waarover Het Nut beschikt bijeen hebben gebracht, moet de bevolking van Voorschoten van deze initiatieven kunnen profiteren. Dat betekent dat het initiatief in het belang van Voorschoten en een grote groep Voorschotenaren is en een langdurig effect heeft.

3. Het betreft geen eenmansactie

Incidentele activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking; er mag geen sprake zijn van een eenmansactie: het project moet worden gedragen door verschillende partijen.

4. Meerdere financieringsbronnen

Het Nut stelt in beginsel de voorwaarde dat ten minste één andere financieringspartner meedoet. In bepaalde gevallen kan deze voorwaarde vervallen; dat is afhankelijk van de aanvraag die wordt ingediend. Bovendien mag het initiatief niet afhankelijk worden van de bijdrage van het Nut. De aanvragende partij financiert een deel uit eigen middelen

5. Het initiatief is niet commercieel of is vanuit de overheid subsidiabel

6. Consumpties worden niet vergoed

7. Geen bijdrage aan exploitatie

De activiteit waar een bijdrage voor wordt gevraagd valt niet onder de reguliere exploitatie van de aanvragende partij

WENSEN

Naast de bovenstaande eisen gaat het bestuur na in welke mate het initiatief voldoet aan de volgende wensen :

  1. met een blijvend karakter

  2. die het aanbod van voorzieningen in Voorschoten verrijken

  3. die zorgen voor saamhorigheid binnen de Voorschotense bevolking

Verplichtingen van de partij die een bijdrage ontvangt

Bij het aanvaarden van een bijdrage van het fonds Nut van Voorschoten stemt ontvanger in met onderstaande voorwaarden en verplichtingen:

a. Financiële verantwoording

Als eenmaal een bijdrage is toegekend, is de ontvanger verplicht financieel verantwoording af te leggen over de besteding van het ontvangen bedrag van het NUT. De termijn waarop dat moet gebeuren is binnen 3 maanden na het ontvangen van de bijdrage van het NUT. Bij langer lopende projecten kan om aanvullende of herhaalde verantwoording(en) worden gevraagd en is ontvanger verplicht deze te verstrekken. Bij grote bedragen (€ 20.000,- en daarboven) kunnen wij ook om een accountantsverklaring verzoeken.

b. Geldigheid van een toekenning

Een toekenning is 6 maanden geldig. Indien het Nut binnen de termijn van 6 maanden vanaf de datum van toekenning niets heeft vernomen van de initiatiefnemer, dan vervalt de toekenning. Er kan eventueel een nieuwe aanvraag worden ingediend.

c. Bekendmakingen

Ontvanger zal in clubblad, lokale pers en/of website expliciet melding maken van de bijdrage van het fonds “NUT van Voorschoten”. De volgende tekst kan worden gehanteerd:

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van het NUT Voorschoten. Het NUT ondersteunt doelen die het culturele en sociale leven in Voorschoten op een hoger plan tillen. Meer over het NUT van Voorschoten vindt u op www.nutvoorschoten.nl.

Wij stellen het op prijs wanneer u in uw uitingen het logo van het fonds Nut van Voorschoten gebruikt. Wilt u ons logo gebruiken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze secretaris : link.